ô A Remundu Piras ô

Semus amigos, ma non ses vivente;
cun verbos t¨os bramo poetÓre:-
Apo, As, At,... los pottĺ istudiÓre
in ôSardu s˛...ögiÓru e de repŔnte.


Mannĺ istýgĺ as lassÓdĺ a onzi  ĺischente,
grammÓtica pretzisa a imparÓre,
a iscrýer su sardĺ e no isbagliÓre,
sas ôundighinasöin rima detzente.


DŔguma as pagadu, a improvisÓre,
in sas piatzas cun sos mezus poetas,
e tottu lĺ as iscrittu giarĺ e tundu.


In chelu chi ti p˛tas isgloriÓre
e ottavas e sonettes in c¨e fŔttas,
fattĺ ĺeo, Ĺessu a tie,  in custu mundu.


Sĺ imprŔnto poesias, grascias a týe,
dap˛i sĺ ammentan  puru de a mýe!!!A sa memoria e in ringratziamentu
        Pro tottu sos iscrittos chĺat lassÓdu.
       Remundu Piras de Biddan˛a Monteleone.
      * 29/11/1905      + 21/05/1978                        Ittiri Cannedu,  FrÓrzu duamiza e sese


                                  
Romanu  Adriani  Lay