Nìdas columbas, lead’ an sentore,     * nìdas-  bianche
in-d’ una domo si falan lizèras,
ca un’ ‘ajanu cun sacras ispèras       
* ispèras- speranze
chèret  de animas esser  pastore.

Giùghene nòvas de Nostru Segnore,
ch’ affacc’ a tottu sas abbasantèras,
sos chi si sìnnan,  no apan chimeras,
* chimeras-utopie, sogni
ma dìat  Zuseppe, fide e amore.

Totta cuntent’ est sa comunidade
e cun s’ isettu chi nèrzas sa missa,
    
* isettu- attesa
cùmpras cun Deus divina prummissa
e cun Maria e-i sa Trinidade.

A festa repichende sas campanas,
luègo in bidda,  preìderu nou,
            
* luègo- subito, prossimamente
a fierèsa ‘e mama e babbu tou           * fierèsa- orgoglio
e de cheja  pessones fitiànas.              * fitiànas- assidue, in questo caso i fedeli

Sa missione tua che pastèra,              
* pastèra- vaso di fiori
siat de àlvos lìzos fiorida,                     * àlvos lìzos- candidi gigli
su ris’ in laras  àpas totta vida
e a donzun’ istrìnes un’ ispèra.           
* istrìna- dono, regalo
                                         
A bantu-mannu t’ at sa parentella,    
* parentella- il parentato
ca ses discepul’ ‘e su Redentore,
t’ Auguramus tottu, cun  amore
ch’ in Cheja sias che Lughent’ Istella.
“ A  Zuseppe  Marras
                  Ittiri Cannedu, su deghe de Abrile, duamiza e undighi.

                                                                                 
Romanu  Adriani Lay
Diàconu nou
Chi ti resessat tottu su ch’ as tue in coro,
Augùrios da-i totta sa famìlia mia.