“ A ti nd’ ammentas “


Letta al pubblico  alla ricorrenza del “ Lion Club” Ittiri 2009

      “ Lėttera a S’ onorevole Cicciu  ‘erėu,  da-i custu mundu.”
Ittiri Cannedu, Lāmpadas, 2009

Romanu  Adriani  Lay
A t’ ammčntas su tempus barigādu,
galu che nois , miseru mortāle,
sutt’ a Citōriu monte e Quirināle,
in Palāttu Madam’ apposentādu?


In bidda cunsizčri comunale
e cantas bortas asa cuntierrādu,
ma da-i tottu sčmper rimirādu
apende puru ater’ ideāle.


Si su ‘antu ti do, no est debādas,
cosas nd’ as fattu pro nos nd’ ammentāre,
Palattu ‘e Comune;  s’ impetzādu…


Como sun sas bidčas sepultādas,
da ųe sese ti nd’ as a abizāre,
ch’ inōghe giosso, tottu ana mudādu.


In cuccuros de nųes, com’ iscurrātza,
cun ānghelos che te, de bona ratza.