Pŕres galu cun nois Antonietta           *
in sas pigadas aněsca pighende           *
de atza cun sos mčzus pedalende
cand’ ‘essimis umpar’ in bicicretta.

Poi repěcos grŕes de campanas          
*
abbisende de te sa dispidida,
leadu as bolu pro atera vida
lassend’ inoghe annčos e mattanas.  
*

De tzertu como ses lughent’ istella
in s’ altu de s’ immensu firmamentu,
sessadu t’ est in terra su turmentu,
ses de seguru ‘e tottu sa prus bella.
                                                                              
Como passizas in tancas de rosas,
běsas  Nigola sempr’ affac’ a tie,       
*
beneighende cand’ ’čnit sa die
de fizas tuas dčchiles isposas.            *

Cant’ est diffitzil’ a t’ ismentigare,
su ris’ in laras tou, nos est restadu
e da-i cando nos asa saludadu
inoghe tottu sighint a t’ amare.
Antonietta
                                  Ittiri Cannedu,  lŕmpadas duamiza e undighi.

                                                                                  Romanu  Adriani Lay
*  galu:-     ancora
*  aněsca:-  briosa, scattante
*  repěcos grŕes:-  gravi rintocchi    
*  annčos e mattanas:- dolori e fastidi
*  běsas:-  sogni
*  dčchiles:- aggraziate, leggiadre
Maria Antonietta Lopetz
* 19/02/1957   + 22/06/2011