S’ in vettųra detzidis de tuccāre,
chirca ‘e camināre chentz’ apprčttu,
a chie at presse non dias isčttu
e gai ses seguru de torrāre.


Ista brāndu, non sias inchičtu
s’ as abbōjos de non poter mancāre,
est tando chi de prus  deves dudāre,
o in cųida ch’ ‘essis a derettu.


Ma non t’ itzųmbas in perųnu logu
e nde torras  comente ses bessėdu,
si sos signales asa ripettādu.


Atter’ ‘orta tes’ āer disaōgu,
e si ses chentz’ annčos  recuėdu
non t’ ‘irgōnzes cun chėe t’ at coizādu.


De sos chi a cųrrer meda, l’ an a bāntu,
sos piųs, imbāttin primmu a campusantu!!!
 
“ Bāe  piānu “
( Unu cussizu a tottugāntos sos chi ‘essin in vettura….Fintzas pro me)
Ittiri Cannedu,  Trėulas de su duamiza e sese

                                  Romanu  Adriani  Lay