A pese traza-traza ‘onzi manzanu
un’ apusent’ ei s’ atteru visětan
cun sas cartas de giogu e s’ intzětan
pro fagher s’ iscobitta manu-manu.

Da-i frebbas caldanŕdos o cun frittu,
passan sas dies in sas camerettas
o in su cčsso fumende sigarettas,
sos pius jňvanos an atter’ appěttu….
*

Ojan giornales cun picciňccas nudas,
sas tittas pendulend’ a didu-tentu
los imbňzan s’ ismentigadu apčntu
de fagher cosas  da-i meda  revůdas.
*

Pedin’ a su duttore su permissu,
unu dovere ‘e non poter mancŕre,
ness’ una notte,…cras’ an a torrŕre,
ponen sa frimma  a su ch’ han impromměssu,

faghen in dom’ issňr’ improvvisŕda
seguros de cumprire su dovčre, 
apprettan  s’ indeosŕda muzčre
cun pregůnta galena, ma iscabŕda,

ca su motopiccu, est inceppadu!!!
Una ‘olta  tčtteru e atzůdu,
ňe guvŕrdu che coccňide-nudu, 
*
a conca a terra e addolimadu....

Ma sos duttores non ti l’ ana nadu?
Chentza prostata a ůe cheres andare!!…
Segŕda ti nde l’ ana pro pisciare,
ma cuss’ ňpera t’ at istoigŕdu.
*

Rčstan che maccarrňnes chentza casu
cussas muzčres postas in calňre
ch’ an crčttid’ in iscuttas de amore!!…..
Ponidebňllu su chervedd’ in pasu.

Pro non fagher birgonzosa fregůra
dade sa culpa…. a s’ ultima puntura.
“ Betzěttos aněscos in s’ ispidale “ *
                                                                 
                       In s’ ispidale de s’ Alighčra,  Atunzu duamiza e sese


                                                                                 
Romanu  Adriani Lay
“ Sa puntura traitňra “
*  aněscos:- allegri, pimpanti
*  appittu:-  desiderio, brama
*  revůdas:- rifiutate, tralasciate
*  guvŕrdu:- vergognoso, timido
*  istoigŕdu:- riferito alle bestie vecchie infeconde, qui sta per impotente.