Bisadu ap’ un’ isteddu

Intregada a fizu meu


Menzione d’ onore X° concorso letterario “ Limba e ammentos” Ittiri  2013
                                                      Ittiri , Frearzu 2013

                               Romanu  Adriani  Lay
Appenas serro s’ oju
comintz’ a rodiare
in annos ainsegus de s’ ammentu,
e torr’ a un’ abboju
mal’ a ismentigare,
cun důdas s’est granzeu o turmentu,
cun pinzellu ‘e fiores
illatto de colores
s’ ačra ch’ attračsso cun assentu.
Sebesto un’ angheleddu
cabale imprateadu che isteddu.                                                                              
                                                                              
Su Deus soberanu,
paret non siat beru
de cantu at custu cor’ addolimadu,
cussa sŕbia manu
falada l’ at severu,
ca lestr’ in chelu si che l’ at leadu,
chentz’ ispčra peruna,
in anderas de luna
custu bene meu malefadadu.
Birde ratu noale
segad’ in-d unu lett’ ‘e ispidale.
Affumentos de lizos
m’ imberghen sas intragnas,
in chintales de sole imperriadu,
lentorados sos chizos
de lŕgrimas cumpagnas,
cun anghelos m’ agat’ inghiriadu,
da intro su  ‘achile
de luna manzanile
bido su fizu ch’ apo sonniadu.
S’ ‘asare lu podia,
che cando fut inoghe in pitzinnia.                                                                              
                                                                              
Da-i tando tota vida          
‘isadu l’ ap’ in pensu
donz’ ora affacc’ a mie risulanu,
e mi l’ at apporrida
rujende da-i s’ immensu
sa manu che in terr’ esserat sanu,
ma com’ in altu ‘ňlat
e a mie cunsolat
cun carignos chi m’ istrinat galanu.
E  m’ ammajat sa mente
s’ ŕer pro fizu un’ isteddu lughente.
Custa poesia est una “ Undighina” Est composta da-i bŕttoro grupos de undighi versetos goi cumpostos in sillabas de 7-7-11, 7-7-11, 7-7-11, 7-11 e cun sas rimas: A B C, A B C, D D C, E E.  Est abastantzia difitzile a cumponnere, no a totus piaghet a sighire custas regulas obligatorias, e sunt in pŕgos a las cumponnere.