Bisos de antěgu pastore


Premiata a Muros  il 28 / 03 / 2009 “Segnalazione di merito“
                                      Ittiri Cannedu, duamiza e nňe

                               Romanu  Adriani  Lay
Cando lughent’ in chčlu fut S’ ‘udrňne,
ch’ ‘essěan su pastore ei su terŕccu,
su dossu gai chitt’ ancňr’ istrŕccu
a s’ ora de iscappŕre su masňne.

Su fog’ atzčsu intr’ ‘e sa pinnčtta,
da-i s’ antarěle, ‘essěan sos sabores
de s’ antigňriu  immůrzu ‘e sos pastores
cun chivŕrzu  aůnz’ a cas’ e petta.

Su manzanu chitto a suguzŕre,
dabňi sa murghidura chen’ ausčntu,
a iscapijadůra,  a ipprčntu,
posca  su latt’ a bidda, de carrŕre.

Su ‘idattňne, tottu lentorŕdu,
fut rujispŕnu sutt’ a sos chintales,
s’ iscaldiat sa rňbba in sos pasciŕles
profettend’ ‘e su sole ja asciŕdu.

Da-i s’ alt’ ‘e su roccŕrz’ a su trabčntu,
inghěrios ličros de tudňnes,
abilastros ojčnde sos  anzňnes
e lčperes brinchende pro appčntu.

Pasende sonniaiat su pastorčddu,
in- d una udijčdd’ imbranconŕdu,
cun su tempus de aer mezorŕdu
ness’ a padronu, da-i teracchčddu.
Ammentos chi recůin regaděos,
berrěles e saccŕjas pasculende
e chilŕndras e mčrulas fruscende
cantones a cunsňnu cun sos rěos.

E murmuttčnde calchi poesia,
sol’ in su mudigňre ‘e sas pastůras,
in mesu ‘e moriděnas e chesůras,
seghend’ in su ‘enŕttile tinněa.

Pro tůnder, in berŕn’ a su bisňnzu,
tott’ accudian pro no esser solu,
s’ arveghe ‘uddida in su labiňlu,
fut festa manna fattu su tusňnzu.

In sa pčdriga prontu su pilottu,
bi fut  de casu nňu, a isfrittare
in s’ aěscu e pur’ a isguttare
sas biancas fruscellas de regottu.

Eŕllu su modernu recuědu,
pro seculos, chi nudda fut mudadu,
tottu de bellunňu ana criadu
ma s’ animu si pŕschet inchizědu.

Cun trattores, istallas, murghidorzas,
de pinnčttas  non b’ at piůs sentňre,
běsat a cůa, su  ‘etzu  pastore,
sas antigas, poeticas cussňrzas.