Isettende ch’ ispuntet su sole
( Manzanos de su milli e noighentos )


Premiata a Ossi in 10/04/10 con "Segnalazione di Merito"
                                                      Ittiri Cannedu, 2010

                               Romanu  Adriani  Lay
Est pro curiosare, a s’ avreschìda,
s’ ora pretzisa ‘e si nde pesare,
sunt tando comintzend’ a s’animare
tottu sos apparìtzos de sa vida.

Da-i unu chizone si pòdet mirare,
e chentza èsser bìdos da-i niunu,
da-i sas domos bessend’ a un’ a unu,
sos ch’ àndant chitto med’ a trabagliare.

Pro ammanitzare friscu s’alimentu,
un’ ’e sos primos est su panatteri,
miscend’ abb’ e madrighe in su lebbreri,
cun bianca farina ‘e frumentu.

Lùtzigant de S’ ‘udrone sos istèddos,
est ora ‘e su pastore pro tuccare,
pro mùrgher latte e a nde lu  carrare,
subr’ a s’ imbastu ‘e sos aineddos.

Su massaju at sos bòes approendadu,
ch’at de sas primas lughes su sentore,
pro si contivizare su laore,
ch’ ‘èssit cun carru,  jùos  e aradu.

S’ìdet su lampione bantzighende
sutta su carrittone leènd’ istrada,
cun s’ òrriu sa carena cavaccada,
luègo s’ ‘endiòlu est avviende.
S’intèndent jà sas primas martzeddadas,
frailarzos  s’ incùdine mazende,
sa fodde a totta fùa istinchiddende,
pro fagher:- puntas, taglios e arvadas.

Recùit un istrana cantilena,
da-i su mulinu totta nott’ andende,
subr’ ‘e s’ olia, sas mòlas  rundende
sispàrghent  una musica selena.
 
Sos primos càntigos in sos puddarzos,
sas pobiddas comintzant sas faìnas,
s’istripizu ‘e su fog’ in sas coghinas
s’ assònat cun su tzoccu  ‘e sos  telarzos.

Ascia su fronte, mìllu ch’ est bessende,
iss’ est sa vida, tottu est pro sa zente,
onzi die ispuntat da-i oriente
e nàran sos poètas ch’est naschende,

ma issu  ne si pèsat,  ne si ètat,
semus nois  boltende  sempr’ in tundu,
ca est gai sa regul’ ‘e su mundu,
onz’ èssere vivente nde profètat.

Làstima, sa cumèdia est finida,
miràculu, siat sacru che profanu;
lu chères bìder?…Torra cras manzanu.
Sutzèdit gai, sèmper…Totta vida!!!