Ispèra

“Menzione d’onore“ al Conc. ACLI del 31/10/2009   A Siurgus Donigala ( CA )


( Da-i unu lettu ‘e s’ ispidale ) Intrègu a s’ Amigu Caru Bainzu Salariu de Ittiri Cannedu.
                                                     Ittiri Cannedu,  2009

                               Romanu  Adriani  Lay
Ses s’ ispèra, umanu sentimentu,
non t’ ‘ido, non ti tocco, ma che sese,
affacc’ a mie, da-i calchi mese;
m’ ‘iso tentòrz’ anìscu sen’ ausèntu,
sos pilos itzuffiados da-i su ‘entu…
Ti chirco como…Ca non ficc’ in pese.


Cumpanzos mios fun Sos Istentàles,
e tottu sos isteddos a cunsònu,
pintendemi retràtos a s’ indònu,
mèntras fut notte manna in sos pasciales,
fintzas ch’ ‘essìat su sole e-i sos chintales
fun s’ indìcu de fagher tempus bonu.


E cun bolos lièros de tudònes
e chilàndras e mèrulas fruscende
a son’ ‘e picaròlos bantzighende,
s’ ischidaian chitto sos masones
e deo Re de fiàdos e puzònes
die e notte cun issos pasculende,


a s’ and’ e torra peri sas andèras,
in mesu ‘e moridìnas e chesùras
e ischìglias sonend’ in sas pastùras,
in sa pinnètta sonnios e chimèras,
a sèberu ‘uttorìnos de ispèras,
annèos revudende e malas ùras.
Trabagliu de suòre, arestadu,
onestu,  pro s’ insèju a sa zenìa,
vida detzente, chentza teracchìa,
cun amore e cun dengu cojuàdu,
granzèu de nebodes eredàdu;
dùcas  mi tiat bastare cust’ ebbìa!


Ammentos de su tempus barigadu,
bisos chi mi recùin a maicàntu,
est cudda die,  paret un’ ispàntu,
truvend’ in pasculu su madrigàdu,
non fut in contu  s’ àer  imbetzàdu
ca fui balente  e l’ aìa a bantu.


Allu ch’ apo connottu s’ ispidale,
logu de ampàru e de turmentu,
su malàstru chi nd’ apat iscarmentu!
Cun s’ isettu chi sanet custu male,
t’ ap’ inoghe, in custu cabidale,
ses s’ ispèra, umanu sentimentu !!!