Ista tranquillu caru Cavalieri,
ch’ in su duamiza e sese già be-i restas,
sas previsiones como sun’ intzertas,
ma fattas solu a pinna e a tinteri.

Haisti comintzadu minettende,
in su noranta trese forza nòa,
e l’ hasa posta subit’ a sa pròa,
ca “ Forza Italia” tando fut naschende.

Pro incher’ has promissu unu milione,
de postos de trabagliu in s’ immediatu,
e zente meda già t’ hat postu fattu,
pro haer postu fissu onzi persone.

A daghi fusti tue a cumandare,
seguru de finire su mandatu,
Bossi t’ hat truncadu su cuntrattu,
e gai semus torrados a votare.


A poi de àer torra votadu.


Acciapat e ti futtit Murtadella,
pro unu punzu ‘e votos solamente,
de Prodi fut cuntenta meda zente,
ma Bertinotti bi l’ hat fatta bella.

S’ iscugi’ ‘e un or’ e manc’ a trabagliare,
prioritariu s’ ordine l’ hat dadu,
sa maggiorantzia gài nd’ hat bettadu,
e D’alema ch’han post’ a cumandare.

Ma cun sa pigad’ ‘e Massiminu,
sa gherra si b’ est post’ in su mamentu,
e-i sa Bicameral’ in fallimentu,
custrintu l’ han a tzeder su caminu.

E torrat sa campagn’ elettorale,
promissas in sa dresta e in sa manca,
programmas hana tott’ a manu franca,
pro futuru benesser’ ottimale.
Cuntrattos de pensiones de milione,
a sos chi leaian seschentamiza,
e tottu da-i sa mama a sa fiza,
b’ han cretidu e l’ han dadu cummissone.

Ma a contos male fattos si be-i torrat,
su popul’ has futidu malamente,
pròa:- sas Regionales de retzente,
sa zente pro “ S’ Unione” como votat.

Su destinu tou paret sinnadu,
a sa prossim’ eletzione ses futtidu,
ma unu de tzicoria abbramidu,
tottu sos giogos hat imboligadu.

Sa sinistra torrat a condogliu,
s’ isfasciat semper prima ‘e comintzare,
gai daghi torramus a votare,
tue torras a bincher chentz’ inbrogliu.


Ithiri, 8 Abrile Duamiza e sese.


Atteros deghe meses  barigados,…..
Como declaramus sa sentèntzia,
damus “pannu” secundu cussièntzia
seberend’ in sos mezus  candidados

cun s’ isett’ ‘e nos dare s’illusione
chi cambiet da-i lunis sa manfrina,
Silviu tzitat pitzìnnos de sa Cina
e chie no lu votat est unu coglione.

Chie asciat,…chie abbasciat sos bartzellos,
isparit s’ici e-i sa tass’ ’e sa mundetza,
su ledamine che una olta a “Binza ‘etza”,
pagat solu chie hat palatos bellos.

Romanu los leàt de delinquentes,
Silvieddu rispondet :- Comunistas!..
Cras manzanu votamus sas listas,…...
A lunis sero sas quartinas seguentes.
“ Ista tranquillu….o nò! “
                                                                      E bonas ùras a tottu!!!

                                                                                 
Romanu  Adriani Lay
Littera a “Silviu”  da-i unu elettore, poi ch’ haiat brigadu “Rutelli” cun sos suos de S’ulivo.
E sighida be-i l’ azis a brigare,
fintzas chi sezis rutos malamente,
ma proite non m’ azis postu mente,
como nd’ azis de aju ‘e isettare,
fuìda m’ est sa ‘oza ‘e poetare
e puru ‘e bos votare, a meda zente.
Berluscone a cannìtu ch’ est pigadu
comente bos aìa  profetadu!!!
E-i sa lettera a Silviu est serrada.
Ithiri, 11 Abrile duamiza e sese
Nde ruttu da-i sa Trona Berluscone,
su popul’ Italianu hat seberadu
e pro pagas cadrèas dimustradu,
de no esser gai emèritu “coglione”.
Gratzias a emigrados e pitzìnnos,
sa  Sinistra  podet guvernare,
ma attentos, si torrades a brigare,
de a bois, no be-i restat  pius sìnnos.
Sas pagas dies de “ Su Centru-Sinistra “