Prima de “esser“, fust’ unu caměnu,
in mes’a sos cannedos bentulados,
passaz’ ‘e pellegrinos impressados,
da-i Padhulis a Bonu ‘ighinu.

Ma prim’ ancňra zent’ at cattigadu,
in terrinos chi como fraigamus,
nuragicos chi nois fentomamus,
b’ ant in s’antigoriu abitadu.

De su modernu ‘ogadi sos pannos,
immaginad’in altu suppesadu,
abbaidende zent’ ‘e su passadu,
in segusu de nessi semiz’annos.

Non b’ at manc’ una domo frajgada,
in onzi punta b’est unu runaghe,
arveghes sutt’a unu meriaghe,
e b’ at calchi pobidd’ affatzendada,

Paret chi b’apat janas in Musellos,
in Chereno fichid’unu pastore,
arrumb’a su runaghe ch’es’ Majore,
pasculende  crabittas e bitellos.

E una Pedra ‘idimus ifferchida,
mčntras semus pighende manu-manu,
issar’in su runagh’ ‘e Juanne Canu,
e da-i  Iventi bi l’amus sighida.

Unu Contone b’ este ch’es’ fichědu,
in altu ‘e su largu ‘e sa Tanca
e Duos butorinos  subra a manca,
in su Padru pighende, amus bidu.

Andend’ erettos a sas Pubuleas,
b’ est Monte Torru cun pigadas malas,
bid’ amus su runagh’ ‘e frades Talas,
torramus com’ in segus a Sas Seas.

Corroncias bolend’ in s’ ačra giara,
cuŕdos sos porcrabos in sas seddas,
amus bidu puru a Chentu Cheddas,
e gioghende sos groddes in Runara.

Unu lčper’ in Junchi  ispasimadu
pessighimus in giru curiosende,
Chentu Piscia che semus barighende,
e amus pur’ a Tzčper’ ossevadu.
Sa Piperi, Astasi, abbaidamus,
Sos Fustialvos e Badde Pedrosa,
de traessu pur’ a Maria Rosa,
in Binza  ‘ezza como nos falamus.

Cun – d un’ astore ‘olend’ affacc’ apare,
abbaidat issu puru ischifŕdu,
un’ unturzu ,de cant’ at mandigadu,
su  ‘olu non resesit a leare.

Nois a bolare amus proadu,
da-i unu vers’ a s’ atteru ‘olende
e cun sa fantasia poetende,
sighimus inu’ amus comintzadu.

Sos runaghes ndč funi gia ruende,
in Occhila e Coros gloriosas,
viviant  comunidades religiosas,
e atteras chi funt pastorighende.

Sa prima domo in Funtana Noa,
gai ses naschid’ “Iteri Cannedu”,
e allu chi che ses in Runaghedu,
ses paris a Tzittad’ e nd’ amus proa.

Immannend’ a passos de gigantes,
in sos seculos ses aumentada,
su mill’ e settighentos istimada,
a mill’ e chimbighentos abitantes.

Manu-manu sas carrelas naschende,
S’Ulumu, Santu paga, via Frigaglia,
inoghe  e incuddŕe, nň a raglia,
da-i S’ Iscal’ e S’ ainu pighende.

Su Cunzattolu, Montesil’ in pigada,
Sa Corte de sos Padres de Cuventu,
Su  Montigiu in alt’ a  cara a bentu,
in ultimu Sa Villa frajgada.

Cun funtanas de abbas abundantes,
Bustaina, Macŕule,Funtanedda,
fra pagu che lompes a Camedda,
cun deghe miz’ e all’ ‘e abitantes.

As S’ abbadorzu bell’a abbaidare,
Sa Tčula falend’ avaramente,
Piscialňru  recrču ‘e meda zente,
s’ abba ‘e Santu Pedru ‘ona a buffare.
Sa piatta ‘e Su Marcadu e-i Sa Picca,
de Alivčsi in donu S’ Ispidale,
recoveru de zente ch’ istat male,
siat de zeněa povera che ricca.

Santu Juanne e Nostra Segnora,
Su Carmin’ e Cuventu ant arrangiadu
ma forsis funt prus bellos in passadu
e Santa Rughe ‘ettada primm’ ‘e s’ora.

Cun deghinas de losas de mirare
in-d un’ antigu, bellu Campusantu,
s’ artigian’ Ittiresu l’ hat a bantu,
s’ inseju ‘e s’ arte a tottu podet dare.

As in mesu s’ antigu  Istradňne,
sutt’ a su Comune, in sas funtanas
b’ attoppana  bajanos e bajanas,
sa carrčl’ est passiz’ ‘e onzi pessone.

Fintzas da-i for’ ‘e s’ abitadu,
mancŕri sčmper prus sias immannende,
s’ intendent sas campanas repichende
de Cheja ‘e Santu Pedru vinculadu.

Duas Chejas non sunt de ismentigare,
chi festant sos fedeles in děe issňro,
tzertos preghende bi ponent su coro,
atteros b’ andant puru a mandigare.

Duos Santos ch’ ant fattu sacrifitziu,
in Luvěgos, unu est veneradu,
s’ atteru est in Occhila adoradu:-
Santu Nenald’ e Santu Mauritziu.

Ittiresos tenidebos s’ unore
ch’ in custa ‘idda sezis fattos mannos,
pro serrare  Aůgur’a Kent’ Annos
a tottus,  da-i su mann’ a su minore.
“ ITTIRI  CANNEDU “ ( SS )
( Iter cannetum-  cammino o passaggio fra i canneti )
Ittiri Cannedu, in S’ istěu de su duamiza e chimbe

                                 
Romanu  Adriani  Lay
Custa  poesia l’ apo imprentada, pro tottus sos  ittiresos chi ŕbitant in bidda o in logu
furisteri in-d’ onzi part’ ‘e su mundu e chi apent assumancu una chimbantina ‘e annos,
pro lis  ammentare  sos numenes e-i sos paranumenes de sas carrelas e de sas tancas affacca
a Ittiri, comente las connoschimis nois, cando fumis galu piseddos.