No est prsu
" Babbu ispordu"


Dirittu de imprnta al Concorso di poesia sarda Peppinu Mereu 26/07/ 2009 a Tonara.
                                                     Ittiri Cannedu, 2009


                               Romanu  Adriani  Lay
No est prusu. Fizu meu est mortu.
Ite punz a s istogomo  retzdu,
m addrat s allegrsa e l aer bidu,
ma como prus tep aer accunortu.

No est prusu, in vida fizu meu.
A viver sigo,  c ap ateros fizos
e nebodeddos  prenos de disizos
ch assuprin in s intragna amor arreu.

No est prusu s amadu meu fizu.
In terra, ruttu nd est su rusignlu,
si sun sas alas segadas in blu.
B at com in ce nschid unu lzu.

E cun  s immagine sua riende
intr e sos ojos, ch abbide totte,
in pojos d bba, subra una ne,
passo su tempus a issu isende.

Ma fizu meu,  como no est prusu.
Pianghen sas campanas cun repcos,
de lagrimas, sos ojos si sun scos
Nrana ch issu siat cun Gessu

e meda m assuffrgat s iscurtre.
Forsis no est drommd intr e sa tumba,
ma leru olende che columba,
istat ch ande deo a l agatre.

E dagh est s ora de sa dispidda,
m attpat  pro s abbratzu  e totta vida!!!
Maximiliano Adriani

* 05/07/1967
+ 17/11/1995
Ci ha lasciati in seguito ad  incidente stradale
Musica - MEDITERRANEO di MARINO DE ROSAS