“ No est s’ ultimu traguardu “

Littera a Cicciu Tavera. * 1936 + 2006.

Sos pius, semus istraccos, pedalende
e tue has gia segadu su traguardu,
no est chi siat mannu su ritardu
ma nois semus ancora fadighende,
in s’ ultimu kilometru arranchende,
ma aisètta….ja arrivimus pius a tardu.

Custa no est una cursa  ‘e abilidade
ca tottu la devimus concluire,
tue no has bidu s’ ora ‘e la finire
ma has balanzadu premiu ‘e calidade:-
Medaglia ‘e oro pro s’ eternidade
e inoghe nois, sighimus a suffrire.

No est beru chi est s’ ultimu traguardu,
in paradisu, a ùe has a andare,
medas bei  nd’ has  gàlu ‘e nde segare,
ma inòghe nois,  cun animu guvàrdu,
*
timimus... ma a sa fine,  chitto o a tardu,
prima o poi,   hamus  a arrivare.

Peris sas nùes ti ses isgloriende
e forte ses torradu che traitzolu,
de maladìas no has pius oriolu,
Bartali e Coppi….ti fun  aisettende…
Ses como, cun issos pedalende
e non t’ han a lassare mai solu.

In-d una cussòrza  assoliàda,
com’ iscurrìzas  pèri  sos  isteddos
cun santos mannos e cun  angheleddos
e ‘onzi tantu.….da un’ abbaidàda
a sa Femina Tua addolimàda,
a fizos tuos,  a sos nebodeddos!!!

* Guvàrdu-  timoroso- con senso di colpa.
                                          

                                            Ithiri, su vintichimbe da sant’ Andrìa 2006

                                                    
                                                      Romanu Adriani  Lay