Propriu e chi s in su giornale!
Fattendedi una foto no l immaginas
chi podet finir in cussas  paginas
ch avvisant ch est  su tu,  su funerale.

Sos chi sun mancados tottu cantu,              
smper  in su giornale los bida,
propriu e chi b est  sa foto mia,
apo cust abbju in campusantu.  
* abbju:- appuntamento

Innra-bona,  ja che nd at de zente
fattu a me  tott addolimda
in custa de  pro me  malefadda
mancr in foto sa surridente.

Da-i su chi m ana smper  nadu,
s anima si ch andat a e  Deu;
si est gi, b accipp a fizu mu
e dapi chi m azis sepultdu,

mi frn e duas alas de apostzu     
* alas de apostzu :-  ali false
lberu de che frrer in totte,
bolo cun issu,  subr a calchi ne
bentulende permin unu lizu.         
*  lizu:-  giglio

Paritzas boltas b apo meleddu,      
* meledare:-  meditare, riflettere
cun ddas chi gi  altu potta olre. 
* ddas:-  dubbi  
Cro chi sutta terra ap a restare,
cun s ispra de m esser isbaglidu.
Propriu e .devat capitre
                                                                 
                                                            Ittiri Cannedu,........................


                                                                                 
Romanu  Adriani Lay
Custa  posa gi la frimmo deo, ma sa data ponidebila ois
Apo iscrittu custa poesia, tzertu cun sa dvvida  ironia, a daghi apo finidu  de alenre, giustu
prima de mi ch interrare.Non leggedas custas rimas attitnde, faghide rier sos chi sun pianghende.
Custu iscrittu, nd enit da-i unu contu:-  Pagos amigos s idian smper in piatta, onzi manznu,
pro leggere umpre su giornale. Sa primma cosa chi abbaidaiana fun sas fotografias de sos mortos,
fintzas chi una de be-i fut sa foto de unu de issos, th, nerzsi unu de sos cumpanzos:- Propriu e
chi b est issu in giornale non chest attopdu.