“ Sèmper piseddos “

3° classificata al:

38° "Premio Logudoro" 13 Dicembre 2009 Ozieri.
                                                      Ittiri Cannedu, 2009

                               Romanu  Adriani  Lay
Mirende sos telarzos de sa vida
osservo s’ and’ e torra ‘e sas ispòlas
chi cùrrene che dèchiles crabòlas
tessend’ una fressàda fiorìda
cun dìligos colores assupprìda
recamende freguras mariòlas.


Ispantàdu ‘idende cussas tramas
che passo bona parte ‘e s’ esistentzia
e cun  lìeros giogos de passentzia
pinto freguras cun isettu e bramas,
martzeddende che ramàju in lamas
a inghìriu dessìgnos cun sabientzia.


Mi  disaògo cun su meledare,
s’ at tota  vida s’ omin’ in cherveddos
sa galanìa ch’ ana sos piseddos
ch’ agàtan onz’ iscuja a s’ ispassiàre,
o s’ arrejònu sàbiu ‘e s’ imbetzàre,
inchizìdu e de pàgos faèddos.


Da-i cando nàschen che prenda ‘e oro,
de tota sa famìlia sun s’ appèntu,
chèrfidos cun amor’ a didu tentu
pro ponner allegrèsa in su coro,
pro esser immannàdos cun decòro
in s’ ampàru de onzi malu  ‘entu.
Lèstros che nùes bòlana sos annos
cun dies de sole e nottes  de traschìas,
m’ arrèan galu in sas mentes bìas
galavèras  assadas chen’ affannos;
pàren piseddos, ma sun ‘onnos mannos,
sun  issos com’ a bantu  ‘e sas zenìas.


Piseddos sun, gioghend’ a poetare,
piseddos sun, sonend’ una chitèrra
o improvvisadores in cuntièrra
pro ‘incher “Pannu” a si  nde ‘antàre,
piseddos sun, ca  ischin contasciare
paristòrias de paghe chena gherra.


Allos, chi cun sa pedd’ attrippoddàda
giogan anìscos cun sos nebodeddos
paris a issos cun cuccurumèddos
mancàri cun s’ ischìna nesigàda;
eddùcas s’ arrespòst’ est apprettàda:
Tota sa vida,  sèmper  sun  piseddos.