Sònniu ‘e paghe

1° classificata al:

XXX° Concorso Logudoro Ozieri. 09/10/2011.
                                       Ittiri Cannedu, Beranu  2011

                               Romanu  Adriani  Lay
Cun caddos àlvos, de àlas frunidos,
a fren’ isoltu curr’ in galavera,
impèrrio  s’ uttorin’ ‘e  sa chimera,
ue s’ ascian sos bisos incubidos,
e-i sos disizos mai resessìdos
che mariposas colorin s’ aera.


Cand’ isparghet beranu sos umores
e brotan in su rattu sos isticos,
a cunsonu cun megus sos afficos
che chintales ch’ ingranin sos laores,
intend’ attesu  cantos a tenores
chi selenos mi frunin de indicos.


Assulco cun s’ arad’ ‘e su sentidu
siddados pro tuddir’ in  beranile
bisiones inserradas in bachile
e che puzones torren a su nidu,
s’ istadiale nou fioridu
prenda de bonaura manzanile.


In bràtzos de su sònniu mi ‘etto
e m’ assaccarrat  càlid’ e lughente,
m’ ammajat sas calancas de sa mente,
a  donz’ abert’ ‘e ojos  m’ inchietto
bramidu chi s’ abbèret su ch’ isetto
ch’ istrinare lu cherz’ a meda  zente.
Rùjo s’ immensu che frina fadada,
mi tzocat coro su m’ ‘ider inie
e cun sa luna ainnantis a mie
cumprida, dèchid’ e imprateada,
in cuss’ isterrid’ amen’ isteddada
arrejonamus finamentz’ a die.


Issa l’ ischiat  su sònniu meu
e m’ at accunostadu risulana,
fòrsis chi mi l’ accanset  custa gana
de amistade  cun perun’ anneu,
siat in pensu su bonu recreu
e chena chèrtos  sa rèpul’ umana.


A s’ asciad’ ‘e su sol’ in s’ orizonte,
los sero a manu-tenta  tott’ in tundu,
de colore nieddu,  nidu e  brundu,
inghiriada ‘e laru cada fronte,
bolu ‘e columbas traessat su monte
carrende  nòvas  de paghe in su mundu.
Dal tema “ Apo unu sonniu “
Io ho pensato a:
“I have a dream” (Io ho un sogno)
Discorso di  Martin Luther King - Washington, 28 Agosto 1963