Nāschidu ses corrud’  e abbattigadu,
ca s’ ōmine ch’ es’  sčmper  traitore,
pro si contivizare su laore,
a mazadura, t’ at istoigadu.   
*

A frade tou,  pius fortunadu,
in sa cussorza l’ at lassadu pāscher,
e pro āteros  bėjos fagher nāscher,  
*
custoėdos, sos trāstes l’ at lassadu.  *

Ite  sorte  ingrata  t’ at toccadu,
tue, cun su massaju laurende,
trāzas s’ arad’ e  sčriu meledende,
mčntras  su trau est  imbrossinadu,

non connōschet juāles ne arvādas,
che a tėe  no est pensamentosu,
da-i sa vida,  iss’ at divesciu gosu
inghiriadu ‘e ‘accas  abbelādas!!….
*

Caglia…Manc’ issu  vivet tempos bellos,
ca sa modernidad’  est approdada
e be-i l’ at sa buglia ammanitzada:
Com’ in provetta,  nāschen sos bitellos!!!
“ Su ‘oe e-i su trau “
                                                                 
                                                                           Ittiri Cannedu, 2010


                                                                                 
Romanu  Adriani Lay
* istoigādu:- sterilizzato    
  " Sino ad una cinquantina di anni fa i buoi li castravano cosi."
* bėjos:-  vitellini
* sos trastes.- gli organi genitali.
* abbelādas:- in calore.