Su tzellulare si m’ est allummŕdu,
da-i nieddu s’ est parŕdu grogu,
abběsu-meu ch’ at leadu fogu
de medas bortas l’ aer impittadu.

Dadu mi l’ aěan pro disaňgu,
luego mi bei so afrissionadu,
chentzas de isse so isvariŕdu
e a sa sola, pius non bess’ a logu.

E ande si mi jamat calch’ amigu,
isse sonat, ma ‘eo no l’ intendo,
e no apo mančr’ ‘e l’ iscultare.

B’ at in domo unu bell’ anedd’ antigu,
a cůa ‘e muzčre mia mi lu ‘endo,
ispero, non si nd’ hapat a abbizare.

Ca in poddighes mai mi l’ at bidu
da-i cando pro granzču l’ aia retzidu.In cascioneddu s’ at a ruinzare,
ca da-i me no at perun’ isčttu,
mčntras chi si apo calchi apprčttu
nessi cun cuddu potto faeddare!!

Giam’ a tottůe, da’ onzi  erettu
e calchi ‘olta pro disaogŕre,
cosas de judu,  pro istantarare,
sčmper chi su signale siat perfettu.

Ca a boltas, segund’ inůe sese
sa ‘oghe non ti recůit sintzčra
in mamentos chi b’ at meda intŕsu,

naran chi si t’ abbonas a Sa trese
podes faeddar’ in dulche prammačra
cun pagh’ ispčsa, fintzas chena pasu.

E cun s’ ischčda Wind e Vodafňne
bi ciarameddas da-i onzi chizňne.
E allu chi mi l’ apo comporadu,
faghet retrŕttos,  puru messaggeddos
imprento a nettas mias e nebodeddos
e biden chi mi so modernizadu.

In cale giassu ch’ amus aprodŕdu,
cust’ ampramŕnu de talefoneddos
nos at istoigadu sos cherveddos
e-i su sentědu si ch’ est allizŕdu.

Primmu murmuttende poesias
passaian sas dies in campagna,
e-i su tzelčmbru ti sighiat briňsu,

a sa sola cun bentos e traschěas,
ma calchi musa aisti pro cumpagna,
chentza bisonzu de ŕteru gňsu.

Si primmu fusti brav’ a poetŕre,
como ses rebamběd’ in tzellulŕre.In sas iscolas,  puru trabagliende,
sutt’ a s’ altare cun sa baranděglia,
s’ intenden custos sonos de ischěglia,
ma no este su jaganu sonende,

est  iss’ in sa chintorza pendulende
c’ a  isfadŕre faghet a puntěglia,
lu jaman stand-by  e…. maraviglia
pŕret  istudadu,  ma est andende!!!

Sos jovanos lu jughen sempr’ in manu,
c’ appalpuzende cussos tastigheddos
a sa muda si poden faeddare.

Sos betzos  lu ‘idimus  tott’ istranu,
ca cando fumis nois jovaneddos
pro gustu, nos jughian a tzappare.

E chěe nd’ ěschit  si est sa veridade….
Naran ch’ est  mčzus sa modernidade!!!
“ Su Telefoneddu “
                                                              Ithiri, Jstěu, duamiza e sette

                                                                                 
Romanu  Adriani Lay
(quattro sonetti caudati, collegati nello stesso tema)
1
2
3
4