“ Su caddu “
Sčmper su pius bellu ses istadu,
nobile printzipescu portamentu,
o imbrigliadu o chentza finimentu,
chie t’ abbaidat restat ispantadu.

Musculosu, aniscu, curridore;
in calessinu o in salta-fossu,
chi sias cun fantinu o iscossu,
de s’ ardia ses tue ‘inchidore.

Ben’ afforrŕdu cun sas armaduras,
a fren’ isoltu cun sos gherradores,
as cundivisu gosos e dolores
cun s’ omine paritzas avventuras.

A Marc’ Aurelio l’ an ben’ imprentŕdu,
cun tegus in s’ istatua trotizende,
pro ammentare ch’ issu fu’ regnende,
ma s’ imponentzia tua an impreadu.

Napoleone mann’ Imperadore,
a cadd’ a tie bianc’ e iscalpitante,
pariat a s’ intinnu unu gigante,
issu chi de altŕria fu’ minore.

E ti piaghet a ti cumproŕre,
cun puro-samben ch’ ‘olan che-i su ‘entu,
s’ omine puru be-i ponet apentu,
ca proat medas ratzas a misciare.

Pro arrivěre primm’ a su traguardu,
cun sos mezus fantinos a gherrare,
in Sardigna podimus remirare,
s’ incrociu:- Anglu- Arabu- e Sardu.
Ribot at in sas cursas primeggiadu,
Varenne at sighidu su caminu
e  Frankie Dettori, su fantinu,
cun sos D’Inzčo, t’ ana  cavalcadu.

Mustang e Ungheresu e Normannu,
baju e murru e gropperi-partidu,
de taula a sos Grecos  ses  sevvidu,
pro distrůer a Troja cun s’ ingannu.

Alabŕdu caddu de iscudieris,
cun Don Chisciotte, peri sos caměnos,
e-i como t’ an frunidu ‘e piuměnos,
cun sa Fanfŕra ‘e sos  Carabbineris.

Chentza ‘e te attores fentomados
finghendesi Cow-Boys e Indianos,
currend’ a pč, fun parfidos che nanos,
a risu ‘e tottu e umiliados.

In donzi imprču t’ an affiŕnzadu:
Alvu, in sas paradas militares,
nieddu, in sos mezus funerales,
a s’ omine, pro l’ aer onorŕdu.

“Piccione”, mai t’ ap’ ismentigŕdu,
dčo  picciňccu,  tue  ja  runzěnu,
cantas  cursas, a pilu, in s’ ‘uttorěnu
in pitzinněa m’ asa granzeŕdu.

Ite bellu chi ses in su mamčntu,
intro ‘e sas tancas lěeru currende
fat’ ‘e sas ebbas tuas annijende
cun sa  jůa  isolta da-i su ‘entu.
Ittiri Cannedu, in su mese de Sant’ Andria
de su Duamiza e bŕttoro
Romanu  Adriani  Lay