“ Su cicrista “


In cascu, sa magliett’ ‘en’ attillada,
sos mùsculos  de  àncas  s’ at  rasadu
e lùtzigu de ozu canforadu,
at comintzad’ a  fàgher sa pigada.


Moderna bicicrett’ illebiada,
at sos pimònes ben’ ossigenadu
e i sos campiònes coizadu
fort’ ispinghend’ a onzi pedalada.


Mann’ est s’ ispera d’ esser  binchidore,
zentorias ch’ isettant assumadas,
antis tott’a  segare  traguardu,


su segundu no at perun’ unore,
s’ istracat che-i su primmu, ma debàdas,
traìttu da un’ azìgu ‘e retardu.


Bisat chi su cronist’ ‘etet su bandu:-
B’ at un’ omine sol’ a su cumandu !!!


                   
                    Ittiri Cannedu, in s’istju de su duamiza e chimbe
.


                                          Romanu  Adriani  Lay