Naras chi chentza seru sun fulanos         
cà leggid’ has s’issoro poesia,
ma tue non los misces in zenia,
cun sos poetes mannos soberanos.

Tue legge e faghedind’unu cuntzettu,
si bi ses bonu ness’ a cuntzettare,
lassa ch’ onzunu potat poetare
si hat s’ endecasìllabu perfettu.

E si su sensu pagu t’agradessit,
duttores non ti l’han arezettadu,
si su cinem’ est mal’ interpretadu,
s’ ispettadore leat e si ch’ essit.

Si tue non nde pagas de bigliettes,
pro legger poesias de fulanu,
non ti l’ istraches su chervedd’ invanu,
a cumprender’ ottavas e sonettes,

de sos ch’ iscrien custas poesias,
si puru sun poetes mesulanos,
tue non nelzas chi sun pagu sanos
e ne marrànu in palas ti nde rias.

Su seru es’ cosa ch’ enit a s’ indonu,
a bender non be-i  nd’ hat in su marcadu,
cuddu chi custu ben’  hat eredadu,
si lu muntenet issu car’ e  bonu.

Nd’ hapo de dùdas chi sias sintzeru,
ca manna l’ has bettada cust’ offesa,
fòrsis sa ‘ucca  non ti l’ hat mantesa,
o has animu malu de abberu.

Unu meledu m’ enit passizeru….
Si offesos los has in poesia,
est chi màccos non sun issos ebbìa.
Tando ses tue puru chentza seru!!!
“ Tando ses tue puru chentza seru “
                                                                 
                                            Ittiri Cannedu, in su duamiza e chimbe


                                                                                 
Romanu  Adriani Lay
Custa Poesia est istada imprentada in su cuntestu de sas nòdidas brìgas in su palcu, cun sos poetes improvisadores chi s’ inzùliana s’ unu cun s’ àteru pro fagher ispassiare sos chi sun     setzidos in sa piatta iscurtende.  Dùncas in su cuntestu de sa bùglia, deo  hapo iscrittu s’ arresposta a unu fulanu chi in poesia matessi hat criticadu sos chi iscrìene poesias,chentza haer, a giudisciu sou, sas capatzidades de sos Mannos Poetes.  Sa poesia fut intitulada “Sezis chentza seru”. Ma tottu sun de mirare,
sos chi ‘òlan in altu e-i sos chi ‘òlan a bolu rasu, ca chentza sos segundos no esistin sos primos!..
Chentza sos mesulanos no esistin sos balentes!!