“ Ti pedo iscugia “


Sende in “Cecchignòla” militare,
appròd’ a “Su Veranu” cun reguardu,
pro pregar’ in sa tumb’  ‘e calchi sardu;
mai pensend’ a tie ‘e b’agatàre.

Cubeddu? Su Poète  de Sardigna!!!
Cantende t’ ap’ intes’ in gioventùde,
como t’ agàto sutt’ a una rughe!!!
Ma in “Veranu” ses persona digna.

S’ istìga fust’ ‘e Omero e Virgiliu
e-i como ses che issos cun Gesùsu,
est làstim’ a non bos intender piùsu
ca de  musas aizis s’ ausìliu.

Iscugia si t’ ammento in poesia!…
In custa cameràda militare
m’ est bènnida s’ istìga ‘e poetàre…
Merìssiu de unu Vate ‘e terra mia.

S’ imprènto,  in su tempus benidòre,
pur’ una battorìna mesulàna,
ca sutt’ a ampàru tòu, mi nd’ ‘enit gana,
ja l’ ischis tùe de chi’ est s’ unòre.


In umile ammentu de su mannu poeta sardu
Antoni Cubeddu de Otièri  *1863  +1955


                                                            

                                                                Cecchignòla- Roma,
su vinti de Lampadas de su Milli e nojghentos sessant’ unu                                      
Romanu  Adriani  Lay